19.10.2019

                                  18.10.2019. ბათუმის სამედიცინო აკადემია.

საგანმანათლებლო პროგრამა ,,საექთნო განათლება" პირველი სასწავლო წელი. მოდული: ,,საექთნო პრაქტიკის პრინციპები სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო დაწესებულებებში''. სწავლის შედეგი 2 - ,,სამედიცინო დაწესებულების მოწყობის და სტრუქტურის აღწერა ". მოდულის განმახორციელებელი ,პროფესიული განათლების მასწავლებელი, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალის ონკოლოგიური განყოფილების მენეჯერი გულიკო აბაშიძე 

200 200 201 202