26.01.2019

 მორიგი ტრენინგ-სემინარი აკადემიაში

            ბათუმის სამედიცინო აკადემიის პროფესიულ მასწავლებელთათვის 25 იანვარს ჩატარდა მორიგი ტრენინგ-სემინარი თემაზე: „მოდული და მისი სტრუქტურა“. ტრენინგ-სემინარი ჩაატარა აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერმა, განათლების ექსპერტმა მზია ბაკურიძემ. მან მრავალფეროვანი თვასაჩინოებითი მასალების მოშველიებით აუხსნა მსმენელთ მოდულის სტრუქტურის არსი, მისი კომპონენტები. ესაუბრა შედეგის მისაღწევად გასათვალისწინებელ მოთხოვნებზე. იყო შეკითხვები, მოდულის განმახორციელებელთა ჩართულობა. მსმენელთ მიეცათ სამუშაო დავალება. პროფესიულმა მასწავლებელმა ინგა ვრდიძემ გააკეთა პრეზენტაცია შეფასების ინსტრუმენტებთან დაკავშირებით, - მოდული „ფარმაკოლოგიის საფუძვლები საექთნო საქმეში“

 24 25 26 27 28