18.10.2017

ბათუმისსამედიცინოაკადემია. 2017 . 18 ოქტომბერი. ფარმაცევტისთანაშემწე. მოდული - გაცნობითიპრაქტიკა. შედეგები 1 - ტესტირება - ,,პროფესიისშესახებინფორმაციისმართვა“. მოდულისგანმახორციელებელი: პროფესიულიმასწავლებელი - მარინაკვირიკაძე.

                      144 143 145