30.06.2016

მობილობის შესახებ

  ბათუმის სამედიცინო აკადემიის დირექტორის 2016 წლის ბრძანებით (N01–30) გამოცხადებულია პროფესიულ სტუდენტთა მობილობა. მობილობა ცხადდება აკადემიის მოქმედ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე.