27.08.2014

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის №528 (26.08.2014წ)  ბრძანებით შპს ბათუმის სამედიცინო აკადემია BMA ცნობილ იქნა ავტორიზაციის მაძიებლად.